Kopya ng Kapanganakan, Kasal, Kamatayan at CENOMAR gamit ang BREQS o Batch Request System

FRONTLINE SERVICE: Kopya ng Kapanganakan, Kasal, Kamatayan at CENOMAR gamit anf BREQS o Batch Request System/ Requesting PSA Copy of Birth, Marriage, Death Record, CENOMAR (SECPA) BREQS.

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

Para sa kukuha ng dokumento:

 May-ari:

– Original at photocopy ng Valid ID

Asawa ng May-ari ng dokumento:

– Original at photocopy ng Valid ID

-Kopya ng Marriage Certificate upang mapatunayan na siya ang legal na asawa

Magulang:

– Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Ang pangalan ng magulang ay kailangang nakasaad sa Birth Certificate ng anak

Anak na nasa hustong edad;

– Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Birth Certificate ng kukuha upang mapatunayan na siya ay anak ng may-ari ng dokumento

Guardian (Tao na legal na itinalaga para alagaan ang isang menor de edad ayon sa Art.216, Family Code of the Philippnes):

  • Lolo at Lola
  • Nakatatandang kapatid higit 21 taong gulang
  • Taong aktwal na nangangalaga sa isang menor de edad higit 21 taong gulang

– Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Original Copy at Photocopy ng Affidavit of Guardianship

Pinakamalapit na kamag-anak ng isang yumao ng ikukuha ng dokumento:

– Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha

– Original copy of Affidavit of Kinship

– Authorization letter/ SPA na igagawad sa pinakamalapit na kamag-anak ayon sa pagkakasunod sunod ng manner of succession base sa RA 9994.

*Nakasaad ang mga sumusunod:

– Uri ng dokumentong kukuhanin

– Bilang ng kopya

– Eksaktong detalye ng dokumentong kukuhanin

Institution (Child Caring agency)

Original at photocopy ng Valid ID ng representative

– Authorization Letter na ibinigay ng Regional Director ng DSWD kada bata

– Authorization letter mula sa may-ari ng dokumento at I.D. ng kinatawan ng may-ari ng dokumento

RA 7160

(Local Government Code)

 RA 9485

(Anti-red Tape Act)

 R.A. 10173

(Data Privacy Act)

PSA MC No.2017-09

(Issuance of Original and Certified true Copy of Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage and Certificate of Death)

 PSA MC No.2019-15

(Guidelines on the Issuance of the Civil Registry Documents/Certification including Authentication)

 PSA MC NO. 2019-16

(Strict implementation of the Presentation of Valid Identification (ID) cards/Identity Documents in the issuance of Civil Registry Documents/ Certifications from the PSA)


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

Pagre-request:

– Tutungo ang kliyente sa Clientele assistance Desk dala ang filled-out request form

– Assessment ng mga requirements. Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number) at ibibigay sa nakatalagang empleyado

– Ipapapalam sa emplayado ang kailangang dokumento at magpi-fill out ng PSA-CRS form

– Maghihintay habang bini-verify ng empleyado ang hinihinging dokumento

– Magbabayad sa Payment Window ng CCR para sa itinalagang bayarin

– Matapos magbayad ng kliyente, ipapakita niya ang resibo sa window 1 upang mairecord ng empleyado ang OR number.

—————————————————————

– Isang araw matapos mairelease ng PSA ang BREQS ang kliyente ay itetext upang bumalik para sa release ng kanyang dokumento dala ang claim slip.

– Ibibigay ang claim slip at lalagda sa logbook sa releasing section.

Ang dokumento ay maari ng makuha

RA 7160

 RA 9485

5 minuto

5-10 minuto

 5-7 minuto

 3-5 minuto

 3-4 minuto

 GAP

 3 minuto

 3 minuto

Processing Fee –

P 200.00 plus

 SECPA

Birth

Marriage       P 155.00

Death

 CENOMAR- P 210.00

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top