Pagbibigay ng serbisyo para sa mga Pre-Schoolers

SERBISYO: Pagbibigay ng serbisyo para sa mga Pre-Schoolers (Day Care/Supervised Neighborhood Play (SNP)

TUNGKOL SA SERBISYO: Pagbibigay ng panghaliling pangangalaga sa mga batang 3-4 na taong gulang habang ang kanilang mga magulang ay abala sa kani-kanilang mga gawain, malaki ang pamilya, kulang sa parenting skills at may karamdaman ang mga magulang.

MATATANGGAP ANG SERBISYO: 
Setyembre-Hulyo Lunes – Biyernes
Unang Sesyon- 8:00 ng umaga – 12 ng tanghali
Ikalawang Sesyon – 1:00 ng hapon – 5:00 ng hapon

KLIYENTE: Batang may edad 3 hanggang 4 na taong gulang; mga batang napabayaan, pinagmalupitan at iniwan ng mga magulang o tagapangalaga.


MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Sertipiko ng Kapanganakan o Kasal ng Magulang
• Tala ng Kalusugan ng Bata (GMC-Growth Monitoring Chart)
• Litrato – 1 piraso na 2 x 2
• Bagong sedula ng magulang

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO:  1 hanggang 2 oras

BABAYARAN: 
P 200.00 paunang bayad sa pagpapatala
P 70.00 donasyon / participation fee.


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Pagsusumite ng dokumento ng dokumento para sa pagpapatala ng Bata Pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente Day Care Worker 10 minuto
2 Pagsagot para sa mga personal na impormasyon Pagtatanong para sa paggagawa ng Pangunahing Impormasyon Tungkolsa Bata Day Care Worker 15 minuto Kapahintulutan
3 Pagbasa ng nilalaman ng kapahintulutan Paggagawa ng pagpayag o kapahinulutan para sa pagpasok sa Day Care Day Care Worker / Social Worker 20 minuto
4 Pagsagot para samga personal nakatanungan Pagtatala hinggil sa Kalusugan ng Bata Day Care Worker / Social Worker 20 minuto
5 Pagsagot para sa mga personal na katanungan Pagtatanong sa magulang at bata para sa Impormasyon na naaayon sa listahan ng ECCD Day Care Worker 30 minuto Customer Service Feedback Form: Form 1 – ‘end of transaction’ feedback form available in the officesForm 2 – random survey / walk in complaint form available in PACD.
6 Pagbasa ng oras ng pagpasok ng bata Pagbibigay oras ng pagpapasok ng bata Day Care Worker 5 minuto
7 Pagdalo sa araw-araw na sesyon Pagsasagawa ng araw-araw na sesyon Day Care Worker 2-3 minuto
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top