Pagbibigay ng Social Case Study Report

SERBISYO: Pagbibigay ng Social Case Study Report para makahingi ng tulong sa ibang ahensiya ng pamahalaan ang mga Tayabasin

TUNGKOL SA SERBISYO: Pagsasagawa ng Social Case Study Report para sa mga Tayabasin na nangangailangan ng tulong partikular ang mga nasa hanay ng mahihirap upang makahingi sa ibang ahensiya ng pamahalaan ng tulong depende sa kanilang inilalapit na kahilingan (PCSO, QMC, OPSWD, Office of the Congressman, Government Hospitals outside Quezon).

MATATANGGAP ANG SERBISYO: Lunes-Biyernes, 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon

KLIYENTE: Tayabasin na nakatira sa loob ng anim (6) na buwan at lehitimong botante at kabilang sa mga mahihirap na pamilya, may buwanang kita na hindi tataas sa P10, 000.00 para sa anim na miyembro.


BABAYARAN: Wala

MGA KAILANGANG DOKUMENTO: 
• Sa Medikal
           ➤ 1. Sulat Kahilingan
           ➤ 2. Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
           ➤ 3. Sertipiko ng Rehistradong Botante
           ➤ 4. Sertipiko galing sa Ospital o Doktor na gumagamot/reseta ng pirmadong Doktor (gamot o medical laboratory examination)s/Kuwenta ng Pagbabayaran sa Ospital
           ➤ 5. Sedula
           ➤ 6. Valid ID
           ➤ 7. Marriage or Birth Certificate para sa katunayan ng relasyon sa pasyente

• Sa Dagdag Pabaon para sa mga Mag-aaral
           ➤ 1. Sulat Kahilingan
           ➤ 2. Sertipiko at Pagpapatunay ng Barangay
           ➤ 3. Sertipiko ng Rehistradong Botante
           ➤ 4. Pagpapatunay na nakatala sa Iskul ngayong Pasukan/Marka ng Nakaraang Pasukan o Report Card/kuwenta ng Pagbabayaran sa Iskul.
           ➤ 5. Sedula

KABUUANG ORAS NG PAG-AABYAD NG SERBISYO: 
1-2 oras kung walang gagawing pagbisita
2 araw kung may gagawing pagbisita para sa iba pang impormasyon


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

STEP PROCEDURES ACTION OFFICER PERSON IN CHARGE DURATION OF ACTIVITY FORM
1 Isumite ang dalang dokumento at mag- fill- up ng intake sheets Tanungin kung ano ang pakay ng pagpunta o hinihinging tulong at pagsusuri ng dokumento na dala ng kliyente. Gng. Rowena L. Cabriga/ Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 15 minuto Intake sheet
2 Pagsagot para sa mga personal na impormasyon Pagtatanong para sa paggagawa ng Social case Study Report (SCSR) Gng. Rowena L. Cabriga/ Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra 30 minuto Social Case Study Report
3 Paghihintay Paggagawa ng SCSR kung walang pagbisitang gagawin sa bahay ng kliyente Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra/ Gng. Analyn A. Banaag/ Bb. Mary Jonabelle R. Llaneta 30 minuto Social Case Study Report
4 Pagpapapirma Pagsusuri, Pagpapaapruba at pagbibigay ng SCSR Gng. Ederliza R. Macabenta/ Gng. Irma C. Ilocario 5 minuto Customer Service Feedback Form Form 1-end of transaction. Feedback form available in the offices
5 Pagpapapirma sa logbook na tinanggap ang serbisyo Gng. Sebastiana Cabuyao/ G. Aronoel Saliendra/ Gng. Rowena L. Cabriga 1 minuto Form 2- random survey/walk-in compliant form available in PACD
END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top