Pagiissue ng Kopya ng Kapanganakan, Kasal at Kamatayan gamit ang Security Paper

FRONTLINE SERVICE: Pagiissue ng Kopya ng Kapanganakan, Kasal at Kamatayan gamit ang Security Paper (Issuance of Certified Copy of Birth, Marriage, Death Record and Civil Registry Documents on Security Paper (SECPA) Local)

DOCUMENTS NEEDED: 

REQUIREMENTLEGAL BASIS

Para sa kukuha ng dokumento:

 May-ari:

– Original at photocopy ng Valid ID

Asawa ng May-ari ng dokumento:

– Original at photocopy ng Valid ID

– Kopya ng Marriage Certificate upang mapatunayan na siya ang legal na asawa

Magulang:

 – Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Ang pangalan ng magulang ay kailangang nakasaad sa Birth Certificate ng anak

Anak na nasa hustong edad:

 – Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Birth Certificate ng kukuha upang mapatunayan na siya ay anak ng may-ari ng dokumento

Guardian (Tao na legal na itinalaga para alagaan ang isang menor de edad ayon

sa Art.216, Family Code of the Philippnes):

  • Lolo at Lola
  • Nakatatandang kapatid higit 21 taong gulang
  • Taong aktwal na nangangalaga sa isang menor de edad higit 21 taong gulang

 – Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha at ng may-ari ng dokumento

– Original Copy at Photocopy ng Affidavit of Guardianship

Pinakamalapit na kamag-anak ng isang yumao ng ikukuha ng dokumento:

– Original at photocopy ng Valid ID ng kukuha

– Original copy of Affidavit of Kinship

– Authorization letter/ SPA na igagawad sa pinakamalapit na kamag-anak ayon sa pagkakasunod sunod ng manner of succession base sa R.A 9994.

(Legal spouse, children, parents, siblings, grandparents, uncles and aunts)

*Nakasaad ang mga sumusunod:

– Uri ng dokumentong kukuhanin Bilang ng kopya

– Eksaktong detalye ng dokumentong kukuhanin

Institution (Child Caring agency)

 – Original at photocopy ng Valid ID ng representative

– Authorization Letter na ibinigay ng Regional Director ng DSWD kada bata

– Authorization letter mula sa may-ari ng dokumento at I.D. ng kinatawan ng may-ari ng dokumento

RA 7160

(Local Government Code)

 RA 9485

(Anti-red Tape Act)

 R.A. 10173

(Data Privacy Act)

PSA MC No.2017-09

(Issuance of Original and Certified true Copy of Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage and Certificate of Death)

 PSA MC No.2019-15

(Guidelines on the Issuance of the Civil Registry Documents/Certification including Authentication)


HOW TO AVAIL OF THE SERVICE:

CLIENT STEPS/PROCEDURES AS INDICATED IN THE CITIZEN’S CHARTERLEGAL BASISTOTAL PROCESSING TIMETOTAL FEES TO BE PAID

Pagre-request:

 – Tutungo ang kliyente sa Clientele assistance Desk para humingi ng request form.

– Assessment ng mga requirements. Ang kliyente ay bibigyan ng color coded number card kalakip ang Clientele feedback form.

– Isusulat ng kliyente ang kanyang mga

– impormasyon sa left lower box ng Clientele Assistance Form (Pangalan, Address at Contact Number) at ibibigay sa nakatalagang empleyado (Maghintay habang bini-verify ng empleyado ang ini-request na dokumento)

– Verification at pag i-issue ng dokumentong niri-request gamit ang local secpa.

– Magbayad sa Payment window ng CCR Office para sa itinalagang bayarin.

– Lalagda sa logbook sa releasing section ang kliyente

– Ang dokumentong ini-request ay maari ng makuha

RA 9485

(Anti-Red Tape Act)

5 minuto

3-5  minuto-

Q-Archive

5-10 minuto- Manual Verification

 3- minuto-

 1 minuto

 2 minuto

P100.00

END OF TRANSACTION

NEED ANY HELP?

Here you can get your perfect answer for your problem

Scroll to Top